به تاخیر انداختن کار ، مرگبار ترین نوع انجام ندادن کار است . (سریل فورث )


 
 
No Comments

پیام عنقا


 
 

پیام عنقا

پیام عنقا
 

ارسال نظر

بدون نظر

 
 

 
 
 
 
 

© Copyright 2009. Site Map | Terms & Conditions | Privacy Policy

Supported and Powered by Omni Net of Baran