مردمان توانمند در میان جشن و بزم نیستند ، آنها در هر دم به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن در حال پیکارند .

 
 
No Comments

حاد صنعت پدیدار


 
 

حاد صنعت پدیدار

حاد صنعت پدیدار
 

ارسال نظر

بدون نظر

 
 

 
 
 
 
 

© Copyright 2009. حق انحصار مطالب و آگهی ها با شرکت توسعه تجارت مایسا است Site Map | Terms & Conditions | Privacy Policy

Supported and Powered by Omni Net of Baran