به تاخیر انداختن کار ، مرگبار ترین نوع انجام ندادن کار است . (سریل فورث )


 
 
 


                             
 
 
 
 
 

© Copyright 2009. Site Map | Terms & Conditions | Privacy Policy

Supported and Powered by Omni Net of Baran